Годишни отчети
Одиторски доклад 2023
Годишен финансов отчет - 2023
Одиторски доклад за 2022 г.
Годишен финасов отчет за 2022 г.
Декларация по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
Доклад за възнагражденията
Приложение 3 към чл.10, ал.2
Декларация за корпоративно управление
Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
Доклад на независим одитор към 31.12.2021 г.
Годишен фин.отчет към 31.12.2021 г.
Деклар.по чл.100о - 2020
Приложение 11 - 2020
Доклад възнаграждения 2020
Отчет корпор.управление 2020
Доклад за дейността 2020
Счетоводна политика 2020
Доклад одитор 2020
ГФО и одит.доклад 2020
2019 Годишен финансов отчет
2018 Годишен финансов отчет
2017 Годишен финансов отчет
2016 Годишен финансов отчет
2015 Годишен финансов отчет
2014 Годишен финансов отчет
2013 Годишен финансов отчет
2012 Годишен Финансов Отчет
2011 годишен финансов отчет
2010 ГФО МСС, бележки
2010 Одиторски доклад
2010 Годишен доклад за дейността
2010 Програма Корпоративно управление
2010 Декларации
2010 Приложение 11
2009 Декларации
2009 Програма ДКУ
2009 Доклад за дейността
2009 ГФО МСС
2009 Бележки
2009 Одиторски доклад
2009 Приложение 11
ГФО 2008 МСС
Програма за ДКУ
Приложение 11
Одиторски доклад
Доклад дейноста
Декларация
Счет. политика
Тримесечни oтчети
Декл.по чл.100о_202403
Доклад за дейността 202403
Доп.информация по чл.12-1-4-202403
Финансов отчет 202403
Приложение 4 по чл.12-202403
Счетоводна политика_202403
Вътр.информация чл.12-2-2 -202403
Декл.по чл.100о_202312
Доп.информация по чл.12-1-4-202312
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202312
Вътр.информация чл.12-2-2-202312
Счетоводна политика_202312
Доклад за дейността 202312
Финансов отчет 202312
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202309
Доп.информация по чл.12-1-4-202309
Декл.по чл.100о_202309
Вътр.информация чл.12-2-2-202309
Доклад за дейността_ 202309
Финансов отчет_ 202309
Счетоводна политика_202309
Декл.по чл.100о_202306
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202306
Вътр.информация чл.12-2-2-202306
Доп.информация по чл.12-1-4-202306
Доклад за дейността_ 202306
Счетоводна политика_202306
Финансов отчет_ 202306
Декл.по чл.100о_202303
Доп.информация по чл.12-1-4-202303
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202303
Вътр.информация чл.12-2-2-202303
Счетоводна политика 202303
Доклад за дейността 202303
Финансов отчет 202303
Вътрешна информация по чл.12 - 31.12.2022 г.
Декларация по чл.100о - 31.12.2022 г..
Приложение 4 по чл.12 - 31.12.2022 г.
Допълн.информация по чл.12 - 31.12.2022 г.
Счетоводна политика - 31.12.2022 г.
Финансов отчет - 31.12.2022 г.
Доклад за дейността - 31.12.2022 г.
Приложение 4 - 202209
Декларация по чл.100о-202209
Допълнителна информация - 202209
Вътрешна информация - 202209
Доклад за дейността - 202209
Счетоводна политика - 202209
Финансов отчет - 202209
Декл.по чл.100о_202206
Доп.информация по чл.12-1-4_202206
Прил.4 чл.12-1-1 Наредба 2_ 202206
Вътрешна информация по чл.12 ал.2_202206
Доклад за дейността_ 202206
Счетоводна политика_202206
Финансов отчет_ 202206
Прил.4 чл.12-1-1 2 202203
Вътр.информация чл.12-2-2-202203
Доп.информация по чл.12-1-4-202203
Декл.по чл.100о_202203
Доклад за дейността 202203
Счетоводна политика 202203
Финансов отчет 202203
Декларация по чл.100о-202112
Приложение 4 по чл.12-202112
Доп.информация по чл.12-202112
Вътрешна информация по чл.12 ал.2-202112
Доклад за дейността-202112
Счетоводна политика-202112
Финансов отчет–202112
Счетоводна политика_202109
Приложение 11 по чл.32_202109
Информ. по прил.9_202109
Финансов отчет_ 202109
Доп.информация по чл.33_202109
Доклад за дейността_ 202109
Декл.по чл.100о_202109
Приложение 11 по чл.32-202106
Доп.информация по чл.33-202106
Финансов отчет 202106
Декл.по чл.100о-202106
Информ. по прил.9-202106
Доклад за дейността-202106
Счетоводна политика 202106
Финансов отчет 202106
Декл.по чл.100о-202103
Приложение 11 по чл.32-202103
Доп.информация по чл.33-202103
Приложение 9 по Наредба 2- 202103
Доклад за дейността 202103
Счетоводна политика 202103
03 2021 Междинен финансов отчет
Приложение 9_202012
Информ.по чл.33,ал.1_202012
Доклад за дейността_202012
Счет.политика _202012
МФО Четвърто трим.2020
Информ. по прил.9
Декл.по чл.100о
Доп.информация по чл.33
Доклад за дейността
Счетоводна политика
МФО 202009
Прилож. 9
Доп.инф. чл. 33
Доклад за дейността
Счетоводна политика
МФО Второ тримес.2020
Прилож. 9
Доп.инф. чл. 33
Счетоводна политика
Доклад за дейността
МФО Първо тримес.2020
12 2019 междинен финансов отчет
09 2019 междинен финансов отчет
06 2019 междинен финансов отчет
03 2019 междинен финансов отчет
12 2018 междинен финансов отчет
09 2018 междинен финансов отчет
06 2018 междинен финансов отчет
03 2018 междинен финансов отчет
12 2017 межинен финансов отчет
09 2017 междинен финансов отчет
06 2017 междинен финансов отчет
03 2017 междинен финансов отчет
12 2016 междинен финансов отчет
09 2016 междинен финансов отчет
06 2016 междинен финансов отчет
03 2016 междинен финансов отчет
12 2015 междинен финансов отчет
09 2015 междинен финансов отчет
06 2015 междинен финансов отчет
03 2015 междинен финансов отчет
09 2014 междинен финансов отчет
06 2014 междинен финансов отчет
03 2014 междинен финансов отчет
12 2013 междинен финансов отчет
09 2013 междинен финансов отчет
06 2013 междинен финансов отчет
03 2013 междинен финансов отчет
12 2012 междинен финансов отчет
09 2012 междинен финансов отчет
06 2012 междинен финансов отчет
03 2012 междинен финансов отчет
12 2011 МФО МСС, ополестявания
12 2011 Счетоводна политика
12 2011 Междинен доклад
12 2011 Приложение 9
12 2011 Допълнителна информация
12 2011 Декларации
09 2011 МФО МСС, оповестявания
09 2011 Счетоводна политика
09 2011 Междинен доклад
09 2011 Приложение 9
09 2011 Декларации
06 2011 МФО МСС, оповестявания
06 2011 Счетоводна политика
06 2011 Междинен доклад
06 2011 Приложение 9
06 2011 Допълнителна информация
06 2011 Декларации
03 2011 МФО МСС, оповестявания
03 2011 Счетоводна политика
03 2011 Междинен доклад
03 2011 Приложение 9
03 2011 Допълнителна информация
03 2011 Декларации
12 2010 МФО МСС, бележки
12 2010 Счетоводна политика
12 2010 Междинен доклад
12 2010 Приложение 9
12 2010 Допълнителна информация
12 2010 Декларации
09 2010 МФО МСС, бележки
09 2010 Счетоводна политика
09 2010 Междинен доклад
09 2010 Приложение 9
09 2010 Допълнителна информация
09 2010 Декларации
06 2010 МФО МСС
06 2010 Бележки
06 2010 Счетоводна политика
06 2010 Междинен доклад
06 2010 Приложение 9
06 2010 Допълнителна информация
06 2010 Декларации
03 2010 МФО МСС
03 2010 Бележки
03 2010 Счетоводна политика
03 2010 Междинен доклад
03 2010 Приложение 9
03 2010 Допълнителна информация
03 2010 Декларации
Декларация отговорни лица 12 2009
Допълн.информация 12 2009
Приложение 9 - 12 2009
Счетоводна политика 12 2009
Междинен доклад 12 2009
МФО - форми МСС 12 2009
МФО - форми МСС 09 2009
МФО - форми КФН 09 2009
Счетоводна политика 09 2009
Междинен доклад 09 2009
Допълн.информация 09 2009
Приложение 9 - 09 2009
Декларации от отговорните лица 09 2009
MFO-MCC-06-2009
DEKL-OTG-LIZA-06-2009
MEJD-DOKL-06-2009
DOPL-INFO-06-2009
VATR-INFO-06-2009
MFO-KFN-06-2009
CZET-POL-06-2009
МФО МСС 03 2009
Счет. политика 03 2009
МФО КФН 03 2009
Приложение 9 - 03 2009
Доп. информ. 03 2009
Междинен доклад 03 2009
Декларация 03 2009
Други
Пълномощно 13.06.2024
Материали за ОСА продължение
Материали за ОСА Одит.доклад
Покана за ОСА 13.06.2024
Упражнени гласове
Протокол от ОСА 27.06.2023 г., присъствали акционери
Пълномощно 27.06.2023
Материали за ОСА прод. 27.06.2023
Материали за ОСА 27.06.2023
Покана за ОСА 27.06.2023
Устав 2022 г.
ОСА 27.06.2022 г. Упражнени гласове
Протокол от ОСА 27.06.2022, списък присъствали акционери
Пълномощно
Материали за ОСА продължение
Материали за ОСА Одит.доклад
Материали за ОСА ГФО 2021
Покана за ОСА 27.06.2022
Протокол от ОСА 31.08.2021, списък присъствали акционери
Пълномощно
Материали ОСА продължение
Материали ОСА
Покана ОСА 31.08.2021
Протокол ОСА 28.06.2021
Материали за ОСА продължение
Материали за ОСА
Покана за ОСА 2021
ОСА 2020 Покана, материали
ОСА 2019 Покана, материали
ОСА 2018 Протокол, списък 31.05.2019
ОСА 2018 Покана, материали
Уведомление промяна акционер 09.08.2018
ОСА 2017 Протокол, списък 26.07.2018
ОСА 2017 Покана, материали
ОСА 2016 Протокол, списък 21.07.2017
ОСА 2016 Покана, материали
ОСА 2015 Протокол, списък 20.05.2016 г.
ОСА 2015 - Покана, Материали
ОСА 2014 Протокол, списък 16.10.2015 г.
ОСА 2014 Покана, Материали
ОСА 2013 Протокол, списък, пълномощно 12.12.2014 г.
ОСА 2013 Покана, материали
ОСА 2012 Протокол, списък, пълномощно 22.11.2013 г.
ОСА 2012 Покана, Материали
ОСА 2011 Протокол, списък и пълномощно 14.09.2012 г.
ОСА 2011 Покана, Материали
ОСА 2010 Протокол, списък и пълномощно 27.01.2012 г.
ОСА 2010 Материали
ОСА 2010 Покана
ОСА 2010 Протокол
ОСА 2009 ПРОТОКОЛ
ОСА 2009 Покана
ОСА 2009 Материали
ОСА 2009 - ТР
USTAV 25-09-2009
PALNOMOZTNO PREDSTAVITEL
CPISAK AKZIONERI OCA 2008
PROTOKOL OCA 2008
MATERIALI OCA 2008-C DOC-NOV-CHLEN CD
ПОКАНА ОСА 2008 НОВИНАР
ОСА - 2008
USTAV
Протокол ОСА 2007